Regulamin Hunkemöller Poland Sp z o.o.

 

Spis treści:

 

Artykuł 1 – Definicje

Poniższe terminy mają znaczenie nadane im do celów niniejszego Regulaminu:

 1. Hunkemöller Poland Sp z o.o. (zwana w dalszej części „Hunkemöller”, „my” lub „nas”) - podmiot prawny prowadzący sprzedaż produktów dla konsumentów na odległość;
 2. konsument: (zwany w dalszej części „Konsumentem”) - osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niebezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością lub pracą zawodową. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną ze swoją działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego dla tej osoby, w szczególności wynikającego z przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez tę osobę, dostępnego zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. umowa na odległość - umowa, zgodnie z którą Hunkemöller wykorzystuje tylko 1 (jedną) lub więcej technologii porozumiewania się na odległość w ramach swojego systemu zorganizowanego do sprzedaży produktów na odległość poprzez zawarcie tej umowy;
 4. technologia porozumiewania się na odległość - środki stosowane w celu zawarcia umowy bez konieczności przebywania Konsumenta i Hunkemöller jednocześnie w tym samym miejscu;
 5. usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Hunkemöller zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, polegająca na: a) zapewnieniu Konsumentowi dostępu do konta i innych funkcjonalności witryny internetowej oraz b) umożliwieniu Konsumentowi zawarcie umowy na odległość
 6. trwałe nośniki - środki umożliwiające Hunkemöller przechowywanie informacji kierowanych osobiście do Konsumenta w sposób pozwalający na przeglądanie zachowanych informacji w przyszłości i ich odtworzenie bez modyfikacji.
 7. day – calendar day;
 8. supply agreement – a distance agreement covering a series of products in respect of which the duty to effect delivery and/or procurement is spread over time;
 9. sustainable media – any means that enables Hunkemöller to store information addressed to you personally in a manner which makes it possible to consult the stored information in the future and to reproduce it without modification.

 


Artykuł 2 – Informacje dotyczące podmiotu

Podmiot: Hunkemöller Poland Sp. z o.o.

Z siedzibą w Warszawie 00-078
PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 4. piętro

Adres e-mail: obslugaklienta@hunkemoller.com
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000724397

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): PL5252744659

 

Artykuł 3 - Zakres stosowania

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy ofert składanych przez Hunkemöller oraz umów na odległość zawieranych między Hunkemöller a Konsumentem. Jeśli Konsument nie ma jeszcze 18 lat, ale ukończył 13 lat, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na dokonanie zakupu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona Konsumentowi w witrynie internetowej Hunkemöller przed zawarciem umowy na odległość.
 3. W drodze odstępstwa od postanowień zawartych w ustępie powyżej, w przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną treść niniejszego Regulaminu jest publikowana (tutaj (łącze)) i zostanie przekazana Konsumentowi w formie elektronicznej przed zawarciem umowy na odległość w taki sposób, aby umożliwić mu zapisanie Regulaminu i łatwe przeglądanie przy użyciu trwałych nośników i w toku zwykłej działalności. Jeśli okaże się to niemożliwe, przed zawarciem umowy na odległość Konsument zostanie powiadomiony o miejscu, w którym może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej oraz o jego bezpłatnym wysłaniu drogą elektroniczną lub w inny sposób.
 4. Hunkemöller zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Zmiany treści niniejszego Regulaminu uważa się za zaakceptowane przez Konsumenta, jeśli nie wypowie on umowy, np. w przypadku konta w witrynie internetowej - w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
 5. Hunkemöller zobowiązuje się do świadczenia usługi w witrynie internetowej oraz na koncie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konsument może korzystać z usługi obejmującej witrynę internetową i konto pod warunkiem posiadania systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymogi techniczne: Warunki techniczne korzystania z naszej witryny internetowej, w szczególności w celu rejestracji konta i zakupu towarów: połączenie z Internetem i używanie przeglądarki stron WWW zgodnej z ogólnymi standardami oraz posiadanie dostępu do skrzynki poczty elektronicznej.
 7. Hunkemöller zastrzega sobie prawo do modyfikowania parametrów technicznych świadczenia usługi zgodnie z zakresem i warunkami wynikającymi z zezwoleń posiadanych przez Hunkemöller, a także zgodnie z możliwościami technicznymi Hunkemöller bez wpływu na jakość i zakres praw i obowiązków Konsumenta.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania wiadomości związanych ze świadczoną usługą Hunkemöller podejmuje techniczne i organizacyjne działania adekwatne do poziomu zagrożenia dla bezpieczeństwa usługi.


Artykuł 4 - Oferty

 1. Informacja o ewentualnym ograniczonym terminie obowiązywania oferty lub jej warunkach specjalnych jest wyraźnie podawana w ofercie. Wszystkie oferty składane są z wyraźnym zastrzeżeniem dostawy tylko tych towarów, które znajdują się na stanie magazynowym
 2. Oferta zawiera obszerny i dokładny opis oferowanych produktów. Opis musi być wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić Konsumentowi odpowiednią ocenę danej oferty. Wszelkie ilustracje wykorzystywane przez Hunkemöller wiernie odzwierciedlają oferowane produkty i/lub usługi. Kolory mogą być jednak nieznacznie zniekształcone, na przykład w zależności od rozdzielczości i jakości ekranu, z którego Konsument korzysta.
 3. Każda oferta zawiera następujące informacje objaśniające Konsumentowi jego prawa i obowiązki w przypadku zaakceptowania oferty. W szczególności informacje te obejmują: cenę włącznie z podatkiem, koszty dostawy, sposób zawarcia danej umowy oraz związane z tym działania, czy przysługuje Konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy (anulowania), metodę płatności i dostawy lub sposób wykonania umowy, termin dostawy, termin przyjęcia oferty lub termin obowiązywania ceny, czy umowa zostanie zarchiwizowana po jej zawarciu, sposób jej przeglądania przez Konsumenta, sposób, w jaki Konsument może zapoznać się z działaniami, z którymi się nie zgadza przed zawarciem umowy, a także co może z tym zrobić przed zawarciem umowy.


Artykuł 5 - Umowy

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 umowa zawierana jest w momencie przyjęcia oferty i po spełnieniu odpowiednich związanych z nią warunków.
 2. W przypadku przyjęcia oferty drogą elektroniczną Hunkemöller bezzwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie zawiadomienia o przyjęciu przez Konsumenta oferty drogą elektroniczną.
 3. W przypadku gdy umowa jest zawierana drogą elektroniczną Hunkemöller podejmie odpowiednie działania techniczne i elektroniczne w celu zabezpieczenia transmisji elektronicznej danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. W przypadku dokonywania płatności drogą elektroniczną Hunkemöller podejmie odpowiednie działania zabezpieczające.
 4. Umowa sprzedaży produktów w witrynie internetowej zawierana jest w momencie kliknięcia przez Konsumenta funkcjonalności oznaczonej w ścieżce zakupu jako „Do kasy” lub „Zapłać i złóż zamówienie”. Natomiast w przypadku dokonywania płatności w systemie PAYPAL umowa zawierana jest w momencie kliknięcia funkcjonalności oznaczonej jako „Zapłać teraz”. Umowa nie obowiązuje w przypadku niedokonania faktycznej płatności. Umowę można zawrzeć wyłącznie w witrynie internetowej, tj. przy użyciu funkcjonalności witryny internetowej.
 5. Hunkemöller zobowiązuje się do dostarczenia produktu bez wad prawnych lub fizycznych.
 6. Hunkemöller przekaże Konsumentowi wraz z produktem następujące informacje, aby mógł się z nimi zapoznać i przechowywać je na trwałym nośniku. Informacje te będą łatwo dostępne w witrynie internetowej Hunkemöller: a) dane kontaktowe, adres e-mail i kod pocztowy Hunkemöller w celu umożliwienia złożenia reklamacji; b) warunki oraz sposób skorzystania z prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy lub wyraźne i czytelne zawiadomienie o wyłączeniu prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy; c) informacje dotyczące dostępnych usług posprzedażowych oraz gwarancji; d) informacje określone w art. 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu, chyba że Konsument otrzymał te informacje od Hunkemöller przed zawarciem danej umowy.
 7. W przypadku zobowiązania Hunkemöller do dostarczenia serii produktów lub usług postanowienia zawarte w powyższym ustępie dotyczą tylko pierwszej dostawy.
 8. Podczas rejestracji/konfiguracji konta w witrynie internetowej Konsument wykonuje (między innymi) następujące czynności:
  a) potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje;
  b) wypełnia formularz udostępniony w witrynie internetowej;
  c) podaje nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail;
  d) loguje się do swojego konta za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
 9. Istnieje także możliwość zakupu naszych produktów jako gość bez konieczności utworzenia konta. W tym celu wystarczy jedynie podać informacje niezbędne do zakupu (np. adres e-mail, adres, imię i nazwisko).
 10. W celu zakupu produktu Konsument musi także zaakceptować oświadczenie o ochronie prywatności oraz potwierdzić swój wiek.
 11. Po ukończeniu rejestracji Konsument uzyskuje dostęp do konta, każdorazowo zapewniany przez Hunkemöller po podaniu hasła i nazwy użytkownika.
 12. Podczas rejestracji i korzystania z usługi Konsument jest zobowiązany do: a) podania prawdziwych, dokładnych i aktualnych danych, które nie wprowadzają w błąd ani nie naruszają praw stron trzecich; b) aktualizowania danych podanych w formularzu rejestracyjnym, gdy tylko ulegną zmianie; dane aktualizuje się na koncie; c) zachowania poufności hasła oraz nieujawniania go innym osobom.
 13. Każda ze stron uprawniona jest do wypowiedzenia umowy utworzonego konta członkowskiego ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Pozostaje to bez wpływu na prawa nabyte przez drugą stronę przed wypowiedzeniem powyższej umowy. Nie ma minimalnego okresu, po upływie którego można wypowiedzieć powyższą umowę. Wszystkie zamówienia złożone przed wypowiedzeniem zostaną zrealizowane. Jeśli Hunkemöller będzie chcieć rozwiązać powyższą umowę, powiadomi o tym Konsumenta, przesyłając wypowiedzenie na adres e-mail podany przez niego w momencie rejestracji. Wypowiedzenie powyższej umowy przez Konsumenta odbywa się poprzez usunięcie konta, co wymaga przesłania prośby o usunięcie konta za pośrednictwem panelu administracyjnego konta. Wszystkie dane zostaną nieodwracalnie i bezzwłocznie skasowane w momencie usunięcia konta, z wyjątkiem wybranych danych, które Hunkemöller może wykorzystywać także po rozwiązaniu umowy w celu wywiązania się ze swoich prawnych obowiązków.


Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy (anulowania) po dostarczeniu produktów

1. W przypadku nabycia produktu Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (anulowania) bez podania przyczyny w ciągu 16 (szesnaście) dni. Okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez Konsumenta lub w jego imieniu
2. Przez cały ten okres Konsument musi ostrożnie się obchodzić z produktem i jego opakowaniem. Konsument może rozpakować produkt i użyć go w stopniu niezbędnym do oceny, czy chce go zachować czy nie. W razie skorzystania z prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy Konsument musi zwrócić produkt wraz z wszelkimi dołączonymi akcesoriami na adres Hunkemöller, w miarę możliwości w pierwotnym stanie i w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z uzasadnionymi i czytelnymi instrukcjami przekazanymi przez Hunkemöller. Konsument ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości zwracanego produktu spowodowane jego użyciem w sposób inny niż niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji produktu.
3. W witrynie internetowej dostępne jest oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jej anulowaniu) (proszę kliknąć tutaj, aby pobrać dokument). Oświadczenie to stanowi także załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Konsument zwróci produkt na adres Hunkemöller bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży produktu (jej anulowania). W celu wystarczy wysłać produkt przed upływem tego terminu. Hunkemöller zobowiązuje się bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu, zwrócić Konsumentowi wszelkie poniesione przez niego kwoty (z zastrzeżeniem postanowień art. 7 poniżej) za pomocą tej samej metody płatności, która została użyta przez Konsumenta, z zastrzeżeniem, że Hunkemöller przysługuje prawo wstrzymania zwrotu środków uzyskanych od Konsumenta do czasu otrzymania zwrotu produktu lub przesłania przez Konsumenta potwierdzenia wysyłki produktu, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Hunkemöller zastrzega sobie także prawo, że po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od dokonania płatności przez Konsumenta niezależni operatorzy płatności mogą zatrzymać pewną część wpłaconej kwoty zgodnie z obowiązującymi ich regulaminami i przepisami.


Artykuł 7 – Koszty w razie odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, Konsument ponosi koszty zwrotu produktu (przesyłki zwrotnej) Wysokość kosztów zwrotu, którymi zostanie obciążony Konsument zostanie podana na naszej stronie internetowej.

 

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy**

Jeśli Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, Hunkemöller wyraźnie go o tym poinformuje w odpowiedniej ofercie, w niniejszym Regulaminie lub w dowolnym czasie przed zawarciem umowy.

Produkty, które nie nadają się do zwrotu z powodów związanych z ochroną zdrowia lub higieną lub które mają uszkodzone zabezpieczenie po dostawie lub produkty wyraźnie przeznaczone do określonego celu.

Ze względów higienicznych nie należy otwierać ani usuwać zabezpieczenia wymienionych poniżej produktów. Produktów tych nie można będzie zwrócić w przypadku otwarcia ich opakowania lub usunięcia zabezpieczenia.
1. Biustonosze samoprzylepne
2. Wszystkie artykuły z linii kosmetycznej
3. Rajstopy i pończochy
4. Akcesoria Lelo (np. m.in. wibratory)
5. Kartki w kształcie bielizny i karty członkowskie


Artykuł 9 – Cena

1. Ceny oferowanych produktów nie zostaną podwyższone w okresie obowiązywania podanym w ofercie, z wyjątkiem wzrostu ceny z powodu podwyższenia stawki podatku VAT.
2. Dozwolone jest jedynie podwyższenie ceny w ciągu 3 (trzech) miesięcy od zawarcia umowy z powodu wynikającej z prawa procedury lub przepisów.
3. Ceny podane w ofercie produktu zawierają podatek VAT.


Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

1. Hunkemöller gwarantuje zgodność produktu z umową, parametrami określonymi w danej ofercie, uzasadnionymi wymogami prawidłowego wykonania i/lub przydatności i/lub obowiązującymi przepisami prawa i/lub rozporządzeniami wykonawczymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy.
2. Wszelkie ustalenia przedstawione w formie gwarancji przez Hunkemöller, producenta lub importera pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Konsumenta względem Hunkemöller zgodnie z prawem i/lub postanowieniami umowy na odległość w odniesieniu do nieprzestrzegania przez Hunkemöller swoich obowiązków.


Artykuł 11 – Kompletowanie zamówienia i dostawa

1. Hunkemöller dołoży uzasadnionych starań podczas realizacji zamówienia i dostawy produktu.
2. Produkt dostarczany jest pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub do punktu odbioru zgodnie z wyborem Konsumenta. Hunkemöller korzysta z usług dostawy na adres domowy i/lub do punktu odbioru świadczonych przez firmę DHL. Produkty zamówione przez Hunkemöller Sp. z o.o. mogą być dostarczone wyłącznie przez Hunkemöller na terenie Polski.
3. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4 niniejszego Regulaminu, Hunkemöller realizuje przyjęte zamówienie bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni. W razie opóźnienia dostawy lub braku możliwości całkowitej lub częściowej realizacji zamówienia Konsument zostanie poinformowany nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez konieczności ponoszenia kosztów.
4. Hunkemöller ponosi ryzyko uszkodzenia i/lub zgubienia produktów do czasu ich dostarczenia Konsumentowi.


Artykuł 12 – Płatność

1. O ile nie uzgodniono inaczej, Konsument jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą karty kredytowej lub internetowego przelewu bankowego lub innej metody wskazanej na początku procesu składania zamówienia, przed przyjęciem zamówienia przez Hunkemöller.
2. Konsument jest zobowiązany powiadomić Hunkemöller w przypadku przekazania lub podania niedokładnych danych dotyczących płatności.
3. Płatności dokonywane są w PLN (złotych polskich).


Artykuł 13 – Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji umowy muszą zawierać wyczerpujące i dokładne informacje. Należy je przesyłać pocztą elektroniczną na adres Hunkemöller (obslugaklienta@hunkemoller.com) lub poprzez wypełnienie formularza internetowego [wstawić łącze] bezzwłocznie po zauważeniu wady. Dane potrzebne do złożenia reklamacji zamieszczone są w witrynie internetowej oraz podane zostały w art. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień dotyczących rękojmi na reklamację przesłaną na adres obslugaklienta@hunkemoller.com należy odpowiedzieć bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Jeśli przewidywany okres rozpatrywania reklamacji jest dłuższy, Hunkemöller odpowie na nią w ciągu 14 (czternastu) dni, powiadamiając Konsumenta o jej otrzymaniu oraz spodziewanym terminie przekazania bardziej szczegółowej odpowiedzi.
3. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Hunkemöller wszelkie reklamacje z tytułu rękojmi za wady produktu mogą być przesłane przez Konsumenta pocztą elektroniczną na następujący adres: obslugaklienta@hunkemoller.com lub za pomocą formularza internetowego dostępnego w witrynie internetowej (zob. sekcję Często zadawane pytania (FAQ) ). Reklamacja Konsumenta powinna zawierać szczegółowy opis wady produktu oraz żądania Konsumenta. Reklamacja jest rozpatrywana przez Hunkemöller w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej dostarczenia na adres Hunkemöller. Konsument zostanie bezzwłocznie powiadomiony o decyzji w sprawie reklamacji. O ile przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego nie stanowią inaczej, Hunkemöller ponosi w ramach rękojmi odpowiedzialność za wady produktów pod warunkiem, że Konsument: (i) odkryje wady produktu w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia produktu Konsumentowi oraz (ii) złoży reklamację, dostarczając ją Hunkemöller w ciągu 1 (jednego) roku od daty odkrycia tej wady. Bezskuteczny upływ terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia Hunkemöller z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady produktów. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady produktów przysługują wyłącznie Konsumentowi, który nabył produkt w witrynie internetowej i nie przechodzą na kolejnego nabywcę produktu.
5. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich konsumenci mają możliwość rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami, dotyczących internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, pozasądownie na platformie internetowej. Reklamacje można przesyłać za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres e-mail przeznaczony do obsługi reklamacji to: obslugaklienta@hunkemoller.com.
6. Jeśli Konsument mieszka w Polsce, ma prawo do rozpatrzenia swojej reklamacji i dochodzenia związanych z nią roszczeń: a) w drodze mediacji z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej; b) przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
7. Konsument może skorzystać z mediacji, o której mowa w ust. 5 lit. a) powyżej, po złożeniu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
8. Konsument może przedłożyć spór do rozpatrzenia przez stały polubowny sąd konsumencki, o którym mowa w ust. 5 lit. b) powyżej, po złożeniu wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.
9. Konsument w Polsce ma także prawo do zwrócenia się z wnioskiem do powiatowego lub gminnego rzecznika praw konsumenta o skontaktowanie się z przedsiębiorcą w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów.

Reklamacje dotyczące konta w witrynie internetowej

Podczas korzystania z usługi Konsument zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Hunkemöller o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub zakłóceniach w działaniu witryny internetowej lub kiepskiej jakości usługi.

Wszelkie nieprawidłowości, usterki lub zakłócenia w działaniu usługi lub jej kiepskiej jakości można zgłaszać na poniższy adres e-mail: obslugaklienta@hunkemoller.com. Reklamacja jest rozpatrywana przez Hunkemöller w ciągu 14 (czternastu) dni. Konsument zostanie bezzwłocznie powiadomiony o decyzji w sprawie reklamacji.


Artykuł 14 – Wykorzystywanie danych osobowych

Hunkemöller może wykorzystywać dane osobowe otrzymane do celów przeprowadzenia transakcji i realizacji umów sprzedaży (w tym rozpatrywania reklamacji, gwarancji i rękojmi oraz wszelkich innych roszczeń) oraz przestrzegania obowiązujących przepisów, np. dotyczących rachunkowości i księgowości. Hunkemöller nie będzie wykorzystywać tych danych do celów komercyjnych innych niż powyżej wymieniony cel ani do przedstawiania podobnych ofert, chyba że po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Artykuł 15 – Spory

1. Wszelkie umowy zawierane między Hunkemöller a Konsumentem, regulowane przez niniejszy Regulamin, podlegają wykładni i interpretacji prawa polskiego. Wszelkie spory są rozpatrywane przez właściwy miejscowo sąd w Polsce.

2. Strony wyłączają stosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

**Wersja do druku  Prawo odstąpienia od umowy

 Wersja: 21.04.2023 r.